OSNOV :  RAD  PO  OSNOVU  IZDATE  RADNE  DOZVOLE

 1. zahtjev za odobrenje – produženje privremenog boravka u BiH (preuzeti  u Terenskom centru Banja Luka)
 2. 100 KM administrativne takse za odobrenje – produženje privremenog boravka (pošta u zgradi  CJB  Banja Luka),
 3. fotografija novijeg datuma,  formata 35×45 mm ( tri  fotografije za prvi  privremeni boravak), a  dvije fotografije za produženje privremenog boravka (sa  bijelom  podlogom)
 4. ovjerena fotokopija pasoša čiji je  rok važenja najmanje  tri  mjeseca duži  od perioda za koji se  traži  odobrenje privremenog boravka,  (generalije, utisnut   izlazni štambilj sa graničnog prelaza  države   iz  koje   stranac ulazi u  BiH i štambilj ulaska u BiH novijeg datuma od  datuma  izdavanja radne   dozvole, viza za  dugoročni  boravak  –  viza  «D») x2,
 5. fotokopija kartona prijave boravka stranca (samo kada se zahtjev predaje prvi   put),
 6. fotokopija posljednjeg rješenja o odobrenom privremenom boravku – (samo kada  se predaje zahtjev za  produženje privremenog boravka) ,
 7. dokaz o obezbjeđenom smještaju (dokaz o posjedovanju nekretnine (kuće ili stana), ili  ugovor o  zakupu  kuće  ili   stana,  ili   drugi   ekvivalent)  (ovjeren   kod  nadležnog  organa  uprave)  i fotokopija lične karte stanodavca.
 8. radna dozvola  izdata  od  nadležne  filijale  Zavoda  za  zapošljavanje  RS  –   pribavlja poslodavac  prije  dolaska stranca u  BiH (original  ili  ovjerena fotokopija),
 9. ljekarsko uvjerenje  iz  kojeg  je   vidljivo  da  stranac   ne  boluje  od  bolesti   koja  predstavlja prijetnju  javnom   zdravlju  u  BiH,  (original  ili   ovjerena  fotokopija)   –  ovlaštene zdravstvene  ustanove  za  obavljanje  ljekarskog  pregleda  na  području  opštine  Banja  Luka  su:  Zavod  za  Medicinu  rada  i   sporta,  Medicinska  elektronika,  Dom  zdravlja,  Euromedik,  Deamedika, Intermedik, a na regiji   nadležan  je  samo Dom  zdravlja.
 10. potvrda – uvjerenje da  se protiv stranca  ne vodi  krivični   postupak i   potvrda – uvjerenje  da stranac   nije  kažnjavan   za  krivično  djelo  koju  izdaje  nadležni   organ   države,  gdje  stranac ima uobičajeno mjesto boravka, (original  ili  ovjerena fotokopija),

Nakon  preuzimanja rješenja  o  odobrenju  privremenog  boravka u roku  od  tri  dana  dostaviti:

 1. ugovor o radu sklopljen sa poslodavcem zaključen  nakon  odobrenog privremenog  boravka  od Službe za poslove sa  strancima (original  ili  ovjerena fotokopija),
 2. Prijava kod nadležnog Fonda penzijsko invalidskog osiguranja (fotokopija ),
 3. Prijava kod nadležnog fonda zdravstva (fotokopija )

Sva  strana  dokumenta moraju biti  prevedena na lokalne jezike  ( osim zemalja  bivše SFRJ)

Strani  državljani  su   dužni  da  prilože  svu  potrebnu dokumentaciju  pri  podnošenju zahtjeva  za odobrenje – produženje privremenog  boravka  izuzimajući  ugovor  o  radu  koji  se  ne  može zaključiti  prije  nego  što  je  strancu  odobren  privremeni boravak.

ADMINISTRATIVNA TAKSA  ZA   IZDAVANJE ODOBRENJA  PRIVREMENOG BORAVKA

– IZNOS TAKSE  – 100 KM uplaćuje se na sljedeći  žiro račun:

ŽIRO  RAČUN: 338 -000-22100183- 90  –  KOD  UNIKREDIT  BANKE  d. d. SARAJEVO

SVRHA DOZNAKE  – TAKSA  ZA  IZDAVANJE  ODOBRENJA  PRIVREMENOG  BORAVKA U  BIH U KORIST  PRIMAOCA –   JRT  TREZOR  BIH  TAKSE

VRSTA PRIHODA  –  722816

BUDŽETSKA  ORGANIZACIJA : 0923999

BROJ  PORESKOG OBVEZNIKA  –  ZA SVE STRANE DRŽAVLJANE  – 0000000000000.

VAŽNE  NAPOMENE iz  Zakona o kretanju i  boravku stranaca i  azilu («Službeni glasnik BiH»,

broj  36/08)  i  Pravilnika o ulasku i  boravku stranaca («Službeni glasnik BiH», broj  81/08)

Član 34. Pravilnika – Rad  po osnovu  izdate radne  dozvole  –

Stranac koji želi  odobrenje  privremenog boravka u BiH, po  osnovu rada, pravo na  privremeni boravak može   ostvariti ukoliko je  u BiH pored opštih uslova za ulazak propisanih Zakonom i ovimboard-751991_1280 Pravilnikom,  ušao  sa prethodno izdatom  radnom   dozvolom   ili  drugim ekvivalentom,  shodno  odredbi člana 11. Zakona.

Strani  državljanin  koji  nije   posjedovao radnu dozvolu a dolazi  iz zemlje  bezviznog režima sa BiH,  prilikom  ulaska  u  BiH  obavezan  je  nakon dobijanja  radne   dozvole  napustiti teritoriju Bosne   i Hercegovine  i  ponovno ući u BiH sa radnom  dozvolom, izvršiti prijavu boravišta u roku od 24  časa  i priložiti  uz  zahtjev  dokumentaciju  propisanu  pod  rednim   brojem 4.  a  radi ispunjavanja uslova propisanih članom  34. navedenog Pravilnika.

Član 81 Zakona.  – Ugovor  o radu  ili drugi  odgovarajući ugovor  sa strancem  poslodavac ne može  zaključiti  prije   nego što je  strancu odobren privremeni boravak. Poslodovac je   dužan dostaviti  Službi  primjerak zaključenog  ugovora  o radu  ili  drugog  odgovarajućeg ugovora odmah, a  najkasnije  u roku  od  tri  dana  od dana zaključenja ugovora.

Član  82.  Zakona –  Stranac ne  može  početi sa  radom   u  BiH  na osnovu  radne dozvole prije  nego što  mu  je   odobren  privremeni  boravak.  Stranac   može  raditi   u  BiH  samo  na  osnovu  one  radne dozvole  na  osnovu  koje  mu  je   odobren   privremeni   boravak.  Na  osnovu  radne  dozvole  stranac   može raditi  samo na onom radnom mjestu ili  na onoj  vrsti  posla za  čije je  obavljanje radna dozvola izdata,  te  na  osnovu  koje  je   strancu  odobren   privremeni   boravak.  U  roku  od  15  dana  od  dana  prestanka važenja  radne  dozvole  prestaje  važiti   i   odobrenje  privremenog  boravka,  ako  je   privremeni   boravak odobren   po  osnovu  radne  dozvole.  Neodobravanje,  prestankom  ili   otkazom  privremenog  boravka prestaje važiti  radna dozvola na osnovu koje je  tražen  ili  odobren  privremeni  boravak u BiH.

I  – ROKOVI  ZA  PODNOŠENJE  ZAHTJEVA  ZA  :

1.Odobrenje privremenog boravka:

Član 60. stav 4.  Zakona: « Zahtjev za odobrenje privremenog boravka… podnosi  se najkasnije 15 dana prije isteka perioda važenja vize za dugoročni  boravak, (viza «D»), odnosno bezviznog boravka»,

 1. Produženje odobrenja privremenog boravka:

Član 60. stav 5.  Zakona : « Zahtjev se  mora podn ijeti  najmanje petnaest  dana prije isteka važećeg

perioda boravka…».

II –  USLOVI  ZA  PRODUŽENJE  ODOBRENJA  PRIVREMENOG  BORAVKA:

–  Član 52. stav 6.  Zakona «Odobrenje privremenog boravka  može se produžavati  na zahtjev

stranca pod istim uslovima koji  su propisani  za odobrenje  boravka  čije se produženje traži , ali samo po  istom  osnovu».

Za više  informacija stranac  može  koristiti  web  stranicu Službe za  poslove sa  strancima  na  adresi  : www.sps.gov.ba.

Categories: Novosti