U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 26/24 od 21.03.2024. godine objavljen je Pravilnik o dinamici fiskalizacije. Pravilnik stupa na snagu 29. marta 2024. godine.

Navedenim Pravilnikom propisana je dinamika fiskalizacije i način finansiranja troškova inicijalne fiskalizacije za sve obveznike fiskalizacije u Republici Srpskoj. Obveznici fiskalizacije dužni su da svoje poslovanje usklade sa Zakonom o fiskalizaciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 15/22) u rokovima koji su propisani pomenutim pravilnikom.

Poreska uprava objavljuje javne pozive za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troškova inicijalne fiskalizacije (u daljem tekstu: Javni poziv), kojima upoznaje određenu grupu obveznika fiskalizacije o pravima i obavezama, kao i rokovima u kojima su dužni da usklade svoje poslovanje sa Zakonom.

Postupak inicijalne fiskalizacije za obveznike fiskalizacije pokreće se podnošenjem prijave za registraciju poslovnog prostora, zahtjeva za izdavanje bezbjednosnog elementa i zahtjeva za subvencionisanje troškova inicijalne fiskalizacije.

Inicijalna fiskalizacija poreskih obveznika vrši se prema grupama poreskih obveznika, tako da prvu grupu čine dosadašnji poreski obveznici fiskalizacije koji su bili dužni da registruju svaki pojedinačni promet robe i usluga preko postojećih fiskalnih kasa (postojeći obveznici), dok drugu grupu čine poreski obveznici koji nisu bili dužni da registruju svaki pojedinačni promet robe i usluga preko postojećih fiskalnih kasa, a sada nisu izuzeti Uredbom o djelatnostima za čije obavljanje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja (novi obveznici.

Poreska uprava u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika objavljuje Javni poziv za prvu grupu obveznika, a u roku od šest mjeseci za drugu grupu obveznika. Poreski obveznici koji pripadaju prvoj grupi obveznika fiskalizacije dužni su u roku od 60 dana od dana objavljivanja Javnog poziva da pokrenu postupak inicijalne fiskalizacije, a poreski obveznici koji pripadaju drugoj grupi obveznika fiskalizacije dužni su da u roku od 60 dana od dana objavljivanja Javnog poziva pokrenu postupak inicijalne fiskalizacije.

Rok za završetak postupka inicijalne fiskalizacije prve i druge grupe obveznika iznosi šest mjeseci od dana isteka roka za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije.

Izvor