Freelancer

Poreska uprava RS poziva freelancere

Poreska uprava Republike Srpske poziva poreske obveznike koji ostvaruju prihode iz inostranstva, uključujući i prihode od usluga ostvarene udaljenim radom (freelancer), da te prihode prijave Poreskoj upravi, kao i da registruju djelatnosti koje obavljaju.

S tim u vezi, obavještavamo poreske obveznike da Poreska uprava Republike Srpske raspolaže podacima o ostvarenom prilivu sredstava putem internet servisa za finansijsko plaćanje kao što je „PayPal“ i dr., u prethodnom periodu, a po računima otvorenim kod ovlaštenih subjekata za platni promet na teritoriji Republike Srpske i BiH.

Napominjemo da su svi poreski obveznici koji ostvaruju prihode iz inostranstva dužni podnijeti odgovarajuće prijave nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave Republike Srpske radi prijave dohotka ostvarenog u prethodnom periodu, u za to zakonski predviđenom roku. Iz tog razloga i pozivamo poreske obveznike koji ostvaruju prihode iz inostranstva, da prijave te prihode i sebe ne dovedu u situaciju da snose sankcije, jer neprijavljivanje ostvarenog dohotka podliježe prekršajnoj odgovornosti u skladu sa članom 113. Zakona o poreskom postupku, kao i eventualnoj krivičnoj odgovornosti iz člana 264. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Podsjećamo da je Poreska uprava Republike Srpske u nekoliko navrata već pozivala poreske obveznike koji ostvaruju prihode iz inostranstva, a koji pri tome ne prijavljuju i ne plaćaju poreske obaveze, te koji nisu registrovani za obavljanje djelatnosti, da urede svoje poslovanje u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom Republike Srpske u ovoj oblasti.

Naglašavamo da cilj Poreske uprave Republike Srpske nije kažnjavanje poreskih obveznika već uvođenje njihovog poslovanja u legalne, zakonske okvire, i eliminisanje nelojalne konkurencije.

Izvor: Poreska uprava RS