Grad Banja Luka raspisao je javni poziv za dodjelu sredstava iz Fonda za razvoj poslovanja marginalizovanih grupa žena.

Fond se finansira iz sredstava budžeta Grada u iznosu od 40.000 KM i projekta USAID/INSPIRE u iznosu od 40.000 KM, tako da je korisnicima ukupno na raspolaganju 80.000 KM.

Na Javni poziv se mogu prijaviti, kao pojedinac ili u timu, nezaposlene žene koje imaju poslovne ideje i prvi put pokreću vlastiti posao u određenoj djelatnosti na području Grada, i to:

  • žene žrtve nasilja,
  • samohrane majke,
  • mlađe od 35 godina,
  • žene sa invaliditetom ili sa djetetom s invaliditetom,
  • koje u kontinuitetu nisu zaposlene 3 godine i više (nezavisno od godina strosti),
  • žene iz ruralnih područja i
  • žene koje su na neki drugi način marginalizovane.

Nezaposlene žene mogu da podnesu prijavu pojedinačno ili u timu (pod pojmom tim podrazumijeva se grupa od dvije ili više žena, koje zajednički podnose prijavu radi ostvarivanja prava na sredstva Fonda.

Iznos traženih sredstava po prijavi ne može biti manji od 8.000 KM ni veći od 10.000 KM.

Podnosioci prijava su obavezni da prođu obuku iz oblasti poslovnog planiranja i izrade poslovnog plana koju će organizovati Odjeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Preduzetnički centar, po zatvaranju Javnog poziva.

Obuka će trajati 12 časova raspoređenih u tri radna dana i obuhvata sljedeće cjeline poslovnog plana: Opis poslovne ideje; Istraživanje tržišta; Plan marketinga i Finansijski plan.

Podnosioci prijave su obavezni da popunjen obrazac poslovnog plana dostave Odjeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj najkasnije 10 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u narednih mjesec dana potrebno je dostaviti u jednom primjerku (štampana verzija) u zatvorenoj koverti, putem protokola, u kancelariju broj 14 Gradske uprave (radnim danom od 8.00 do 15.00 časova) ili putem pošte.

Kompletan poziv i prateće obrasce možete preuzeti OVDJE.

Izvor: Grad Banja Luka